Szervezeti Működési Szabályzat 

ALFA Egyesület
Cím: 1102 Budapest, Állomás u. 25. VI/24.

 


 

ALFA Polgárőr Egyesület

Szervezeti és Működési Szabályzata

 I. Az Egyesület adatai:

1.a) Az Egyesület neve: ALFA Polgárőr Egyesület

1.b) Az Egyesület megalakulása: Az Egyesület 2009. március 1. napján alakult.

1.c) Az Egyesület székhelye: 1102 Budapest, Állomás u. 25. VI/24.

1.d) Az Egyesület levelezési címe: 1102 Budapest, Állomás u. 25. VI/24.

1.e) Az Egyesület törvényességi felügyeletet gyakorló szerve:  Fővárosi Főügyészség

1.f) Az Egyesület célja:

a) a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
b) A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
c) a társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.


II. Az Egyesület Feladatai:

- Budapest egész területén rendszeres bűnmegelőző járőrtevékenység végrehajtása, önállóan és a rendőrséggel közös szolgálat során.
- Valamint Budapestet, vagy az országot járva a bűnmegelőzéssel kapcsolatos megfigyeléseket végezzen, és jelentsen.
- Bűnmegelőzési és Balesetmegelőzési felvilágosító és propagandamunka.
- Gyermek és ifjúságvédelem.
- Környezetvédelmi anomáliák felfedése, segítség azok megszüntetésére, az ország egész területére kiterjesztve.
- A Rendőrséggel, Önkormányzattal, valamint a Határőrséggel, VPOP- val, Polgárvédelemmel, Postával, együttműködve a közbiztonsági feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés elősegítése.
- A későbbi együttműködő szervek, és szervezetek által ajánlott feladatok megvalósítása.


III. Az Egyesület jogállása:

Önkéntes, nyílt, demokratikus, pártsemleges társadalmi szervezet, amely működését a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az 1989.II.törvény, valamint ezen alapszabály alapján fejti ki.

Az egyesület jogi személy, amely önálló ügyintéző és képviseleti szervekkel, valamint önálló költségvetéssel rendelkezik.


IV. Az Egyesület Szervezeti Rendje és Működése(feladata, hatásköre)

4.a) Az Egyesület szervei:

a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Felügyelő Ellenőrző Bizottság


4. b) Az Egyesület szerveinek feladata-és hatásköre, működésük alapvető szabályai.

1. Közgyűlés

a.) Az Egyesület legfőbb szerve
b.) Feladatának és hatáskörének szabályait az alapszabály tartalmazza

1.a .Kizárólagos hatásköre:

- az alapszabály elfogadása, módosítása, kiegészítése.
- az Egyesület elnökségének és tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása.
- a szervezeti és működési szabályzat megállapítása.
- a költségvetés elfogadása.
- az Egyesület más szervezettel egyesülése, feloszlatása
- tagfelvétel, tag kizárás

1. b. A közgyűlést össze kell hívni:

- legalább évente egyszer (1).
- a tagok legalább egyharmadának írásbeli kezdeményezésére (rendkívüli közgyűlés)
- a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv kezdeményezésére.
- ha a bíróság elrendeli

1.c. A közgyűlés határozatképes:

- ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint a fele jelen van és ezt a jelenléti íven saját kezűleg aláírásával igazolta.
- Határozatképtelenség esetén, az elnök 15 napon belül köteles a közgyűlést újra összehívni. Ekkor a közgyűlés, létszámtól függetlenül akkor határozatképes, ha erről a tagokat előzetesen tájékoztatják.

1.d. A közgyűlés rendje:

- A közgyűlés az ülés helyének, idejének, a napirendjének feltüntetésével az Egyesület elnöke hívja össze. A meghívottaknak a napirendre kerülő ügyek írásos anyagait / előterjesztések, javaslatok, ajánlások, témavázlatok/ a közgyűlés napját megelőző 8 nappal kézbesíteni kell.
- A közgyűlés nyilvános. Zárt ülés keretében tárgyalhatja meg, ha a nyilvános ülés tartása sérti a személyiségi jogokat vagy az adatvédelmet az adott napirendet: fegyelmi ügyben; személyi kérdésben - kivéve a tisztségviselők megválasztását és visszahívását -, ha ezt az érintett kéri.
- (3)A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással hozza meg, illetőleg titkos szavazást kell elrendelni, ha azt a jelenlévő tagok legalább 10%-a név szerint indítványozza;
- A szavazati joggal rendelkező jelenlévők 2/3-ának (két-harmadának) szavazata kell: az Alapszabály megállapításához és módosításához; az éves költségvetés meghatározásához és a Kszt. 7. §-ának (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően az éves beszámoló (mérleg), valamint a Kszt. 19. §-ának megfelelő közhasznúsági jelentés elfogadásához; az Elnök megválasztásához, illetőleg visszahívásához; A ALFA Polgárőr Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának, illetőleg feloszlásának kimondásához; az SZMSZ jóváhagyásához, ha abban az Alapszabály szerint a Közgyűlést megillető hatáskör átruházására kerül sor az Elnökségre. vagy közvetlenül; a Közgyűlés tagjának (küldöttének) kizárásához;
- A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvkészítő és a közgyülés által meg választott két hitelesítő személy írja alá. A jegyzőkönyvet nyilvánosságra kell hozni a tagok között.


V. Az elnökség feladatait és hatáskörét az Alapszabály tartalmazza.

Ezen belül:

5.a) Az elnökség a közgyűlésen meghatározott irányelvek és a költségvetés alapján szervezi és vezeti az Egyesület munkáját, és gazdálkodik az Egyesület vagyonával.

- előkészíti és jóváhagyja a közgyűlés naprendjét, elkészíti a beszámolót és gondoskodik a napirendhez kapcsolódó írásos anyagok elkészítéséről, ill. begyűjtéséről.
- az elnökségi ülésre az elnökségi tagokon kívül külső szakértőket is meghívhat.
- felveszi és fenntartja a kapcsolatot más hasonló szervezetekkel, az OPSZ-el, a BPSZ-el. az Önkormányzatokkal, a Rendőrkapitányságokkal, valamint a Határőrséggel, VPOP- val, Polgárvédelemmel, Postával, valamint más társadalmi szervezetekkel.
- kidolgozza, illetőleg véleményezi a tagok, vagy az együttműködő szervezetek által készítet ajánlásokat, megelőző propagandaanyagokat.
- elkészíti az éves költségvetések tervezetét.
- dönt a tagfelvételekről, ill. a kizárásokról.


5.b) A tisztségviselők:

- Elnök
- Elnökhelyettes
- Alelnök
- Felügyelő, és Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság vezetője (+ két bizottsági tag. )
- Titkár

1.) az elnök egyszemélyben önállóan, az elnökhelyettes, az alelnökkel ketten együttesen jogosultak az Egyesület nevében aláírásra.
2.) az elnök vezeti az elnökség üléseit. akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, vagy az alelnök.
3.) nyilatkozat tételre, (sajtó, rádió, televízió, külső szervek) az elnök és az elnökség többi tagja jogosultak. Az elnökség más tagot is felhatalmazhat ilyen joggal.

5.c) Az elnökségi ülés:

- az elnökségi ülést legalább 3 havonta egyszer kell összehívni, időpontjáról és napirendjéről, az elnök írásban értesíti, az érintet személyeket.
- az elnökségi ülés nyílt, kivétel, ha az elnök zárt ülést rendel el.
- az elnökség határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak több, mint a fele, azaz 3 fő jelen van és ezt a jelenléti íven saját kezű aláírásával igazolta
- az elnökségi ülésről minden esetben jegyzőkönyv készül, mely a tagok részére nyilvánosak, és a székhelyen kitűzésre kerülnek.
- az elnökségi ülésen részt vesznek az elnökség tagjai, és a Felügyelő, Ellenőrző Bizottság vezetője, akik tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek.
- Más egyéb személy, tanácskozási joggal részt vehet, szavazati joggal nem rendelkezik.


VI. Felügyelő Bizottság ; és Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság

Ezen belül:
6.a) Felügyelő Bizottság:
- vezeti a napló főkönyvet.
- kezeli, a be- kivét bizonylatokat.
- részt vesz az utalványozásban.
- nyilvántartja az Egyesület vagyonát.

6.b) Felügyelő Bizottság:
- a Közgyűlés három tagú Felügyelő Bizottságot választ meg, amelynek mandátuma azonos ideig tart mint az elnökségnek, (öt év)
- feladata két közgyűlés között az Egyesület gazdálkodását ellenőrizni.
- a kivéteket utalványozni, második aláíróként.
- az Egyesület vagyonát nyilvántartani, azt évente leltározni.

6.c) Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottság
- a bizottság vizsgálja ki a fegyelmi ügyeket.
- javaslatot tesz a felfüggesztésre, kizárásra.
- A bizottság negyedévente, vagy szükség esetén ül össze.
- a fegyelmi eljárásról az érintet személyt írásban, értesíti.
- határozatképes: ha legalább két fő jelen van.
- munkáját az adatvédelmi törvények, betartásával végzi.
- határozati javaslatait az elnökség jóváhagyásával a közgyűlésnek terjeszti be.


VII. Az egyesületből történő kizárását kell kezdeményezni azon tagnak, aki:

- nem polgárőrhöz való magatartást tanúsít
- szolgálatban, ittas állapotban van
- nem fizeti a megállapított tagdíjat, legalább három hónapig
- nem vesz részt a közösségi munkában
- visszaél a polgárőr igazolványával
- jogellenes magatartást tanúsít szolgálati idő alatt
KKonkoly János - elnökKapcsolatok


Országos Polgárőr Szövetség


Budapesti és Agglomerációs
Polgárőr Szervezetek Szövetség


A Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat


Budapesti Rendőr-Főkapitányság
X. kerületi Rendőrkapitányság


 

Alfa Polgárőr Egyesület 2011. - Ajánlott felbontás:1024x768